HIBRITE - Fisher Lamp - ANIMA Barcelona

设计 与 创新

hibrite_fisher01_by_anima.jpg hibrite_fisher02_by_anima.jpg hibrite_fisher03_by_anima.jpg

Hibrite

Fisher Lamp

优鈭鎏灯设计ㄛ嫄仅运樾LED唑术ㄛ儢韟吤檓羛给设备湇线蘜电鎏选择〔櫆濆它鎏晻礄ㄛ该灯蒻从擩个渔鱼“齌‘襋启发鎏〔謏翐鎏嫄“鰴’畷‘该灯“对曒爧环曶欞变们选羛栎树椋鎏设计ㄛ鬖蒻睟扱鎏纳维亚蒰鎏ㄛ濆咥銌们选羛旄属细节鎏设计ㄛ鬖蒻萺唑术当”袲间〔